Zásady zpracování osobních údajů k soutěži ŠŤASTNÉ ÚTERÝ

1. Obecné ustanovení

Účelem zpracování je organizace spotřebitelské soutěže vč. zasílání a předávání výher na prodejnách COOP Jednota Mikulov a prezentace a propagace Správce.

Zpracování osobních údajů v rámci soutěže probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící zaregistrováním svého jména, příjmení, mobilního telefonu, adresy prodejny a čísla účtenky stvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými níže a uděluje svůj souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo) pro účely realizace soutěže dle těchto pravidel.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, s.r.o., IČO 00032247, se sídlem Kostelní nám. 157/9, Mikulov, PSČ 692 43, spisová značka DrXXXVIII 301 vedená u Krajského soudu v Brně.

Kontaktní telefon: +420 519 512 820
Kontaktní email: jednota@jednota.cz
Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt na webových stránkách pořadatele www.jednota.cz.

3. Rozsah zpracování údajů

Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa prodejny a číslo účtenky.

4. Způsob zpracování

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům pořadatele a vybraných prodejen COOP Jednota Mikulov, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále pořadatelovi a jiným zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Právní základ pro zpracování

Zákonná povinnost správce: Správce má zákonnou povinnost uchovávat/archivovat osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Oprávněný zájem:
Realizace soutěže vč. předání výher,
Pro případ reklamace, či zpochybnění výsledků si správce ponechává osobní údaje po dobu 5 let po skončení soutěže

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Nejdéle do 31. 12.2024 v případě, že nebyl výherce vylosován. Dle zákonných lhůt v případě výhry (vylosovaného výherce).

7. Práva soutěžícího

Soutěžící má právo:
Na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Požadovat informaci, jaké údaje o něm Správce zpracovává.
Odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením Správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených.
Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Více informací naleznete v příloze č.1 úplných pravidel soutěže „Šťastné úterý“.

8. Cookies

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách může užívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem zlepšení jejich technického chodu. Správu nebo i zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.